CZA-1-1200 ลิตร

ถังบำบัีดน้ำเสีย
Package Specification Tank

รหัสสินค้า: CZA-1200-1
ความจุ: 1200 ลิตร
ขนาด: 148 x 134 ซม.
รูปแบบ: ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ
น้ำหนัก: 41 กก.